ຂໍ້ມູນລະບົບ

ການດຳເນີນລະບົບຜິດປົກກະຕິ,ຂໍໂທດທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ສະດວກ,ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາເຄົາເຕີ້ບໍລິການລູກຄ້າ