ຫລັງຈາກລົງທະບຽນແລ້ວ

  1. ທ່ານສາມາດຊື້ເຄື່ອງແລະຊຳລະສີນຄ້າ
  2. ເກັບມ້ຽນສິນຄ້າແລະເອົາໃຈໃສ່ຮ້ານ
  3. ຄວາມປອດໄພຂອງການຄ້າ ມີຄວາມເຊື່ອຖື
  4. ໄດ້ຮັບສະແກນ ຊື້ເຄື່ອງໄດ້ລາຄາພິເສດ
  5. ລະດັບສະມາຊິກໄດ້ຮັບສິດພິເສດ
  6. ແຊັໃບບິນແລະປະເມີນຜົນຢູ່ນອກເວັບໄຊ

030-7776611

ແຕ່ວັນຈັນຫາວັນເສົາ 9:00-17:00

ເບີໂທຕິດຕໍ່ການຂາຍ

Copyright © 2016 Laosabai All rights reserved